شروع کلاس های تابستانی زبان آموزان آموزشگاه گویش قزوین در سال ۱۳۹۸

زبان

گروه سنی زبان آموزان

تاریخ تشکیل کلاس

ساعت تشکیل

کتاب معرفی شده

  ۴ تا ۷ سال  ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۷:۳۰ Pocketes
  ۷ تا ۱۲ سال پسرانه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۰:۰۰ Hip Hip hooray
  ۱۳ تا ۱۶ سال پسرانه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۱:۳۰ Teen2Teen
  ۱۰ تا ۱۲ سال دخترانه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۷:۳۰ Hip Hip hooray
  ۱۳ تا ۱۶ سال دخترانه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۸:۴۵ Teen2Teen
  ۱۶ سال به بالا دخترانه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۸:۳۰ Touch Stone
  ۱۶ سال به بالا پسرانه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲۰:۰۰ Touch Stone
آلمانی * ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۸:۰۰  
فرانسه  * ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۰۰  
ترکی استانبولی ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۰  
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.