دوره فشرده انگلیسی


عنوان دوره : دوره فشرده انگلیسی

شروع دوره: ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱

روزهای تشکیل دوره ترمیک فرانسه : روزهای فرد

ساعت برگزاری دوره: ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.