جلسات معارفه جهت آشنایی با دوره های زبان (بصورت رایگان)

ردیف معارفه ساعت  تاریخ
۱ معارفه  EPT-GRE-PTE ۱۷:۰۰ ۹۷/۰۸/۰۶
۲ معارفه نیمه فشرده انگلیسی ۲۰:۰۰ ۹۷/۰۸/۲۲
۳ معارفه ۱ آلمانی  ۲۰:۰۰ ۹۷/۰۸/۲۸
۴ معارفه ۲ آلمانی ۲۱:۰۰ ۹۷/۰۸/۲۸
۵ معارفه فرانسه ۲۰:۰۰ ۹۷/۰۹/۱۲
۶ معارفه فشرده انگلیسی ۲۰:۰۰ ۹۷/۰۹/۱۷
۷ معارفه ترکی استانبولی  ۲۰:۰۰ ۹۷/۰۹/۱۷
۸ معارفه آلمانی ۲۰:۰۰ ۹۷/۱۰/۲۶
۹ معارفه فرانسه ۲۰:۰۰ ۹۷/۱۱/۰۱