برگزاری فشرده زبان انگلیسی در ۸ ماه

شروع دوره: سه شنبه ۲۰ دی ماه

روزها و ساعت برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها ۲۱:۳۰ – ۱۹:۳۰

روزها و ساعت برگزاری: پنج شنبه  ساعت ۱۹:۰۰ – ۱۷:۰۰

 

فشرده زبان انگلیسی در 8 ماه

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.