برگزاری دوره بحث آزاد انگلیسی

شروع دوره: ۵ شنبه ۸ دی ماه

روزهای برگزاری: پنج شنبه ها

ساعت برگزاری دوره: ۱۸:۳۰ – ۱۷:۰۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.