برگزاری آزمون های آزمایشی زبان آلمانی B1 , A1 و B2 در گویش قزوین

آموزشگاه زبان های خارجی گویش برای اولین بار در استان قزوین آزمونهای آمادگی در سطوح B1 , A1 و B2 جهت خودآزمایی بصورت استاندارد در چهار مهارت برگزار میکند. لازم بذکر است اولین جلسه آزمون آزمایشی در تاریخ  ۹۸/۱۲/۹ می باشد.

آزمون Start Deutsch 1 :

مستلزم داشتن دانش بسیار ساده در زبان آلمانی است. این آزمون با پایه اول A1  از ۶ سطح موجود در جدول GER (چارچوب تعیین شده مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان) مطابقت دارد.

شما بعد از قبولی در این آزمون قادر خواهید بود :

در موقعیت های روزمره موضوعات و سوالات کلی و بسیار ساده، دستور العمل ها و اطلاعیه ها را درک کرده و همچنین پیغام های تلفنی، اطلاعیه های عمومی و گفت و گوهای کوتاه را متوجه شوید.

قسمت های مهم در اطلاعیه ها، تابلوهای عمومی و آگهی ها را استخراج کنید.

اعداد، مقادیر، زمان و قیمت ها را بیان کرده و متوجه شوید.

قادر به پر کردن پرسش نامه ها در مورد اطلاعات شخصی خود باشید .

وارد گفت و گو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود جواب دهید .

پیام های کوتاه شخصی بنویسید .

درخواست های متداول روزمره را مطرح کنید و به آنها عکس العمل نشان دهید.

برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به ۸۰ تا ۱۵۰ واحد درسی ۴۵ دقیقه ای دارید.

Goethe-Zertifikat B1 :

آزمون Goethe-Zertifikat B1 برای بزرگسالان و نوجوانان تدوین شده است.
قبولی در این آزمون نشانگر توانایی کاربرد مستقل زبان آلمانی بوده وبرابر با سطح B1  سومین سطح از سطوح ششگانه  موجود در جدول GER (مرجع مشترک در اروپا برای سطوح مختلف زبان)  است.

داوطلبان با قبولی در این امتحان قادر خواهند بود :

در صورت استفاده از زبان استاندارد وموضوعات ملموس مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و … اطلاعات مهم را متوجه شوند.

در سفرهای خود به کشورهای آلمانی زبان اغلب نیازهای خود را برطرف کنند.

نظر خود را بطور منسجم در مورد موضوعات ملموس و علایق شخصی بیان کنند.

در مورد رخدادها و تجارب خود صحبت کنند و رؤیاها، آرزوها و اهداف خود را بیان کرده، آن را توضیح دهند وعلل آن را برشمارند.

برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به ۳۵۰ تا ۶۵۰ واحد درسی ۴۵ دقیقه ای دارید.

Goethe  B2:

آزمون زبان آلمانی B2 مطابق با استاندارد گوته.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر، لطفا با آموزشگاه گویش قزوین تماس حاصل فرمائید.

Zum ersten Mal findet in Stadt Qazvin im Gooyesh Institut die Deutschen vorbereitenden Sprachprüfungen auf den Niveaustufen A1 und B1 statt, mit denen Sie sich überprüfen können. Die Prüfung besteht aus vier Teilen: Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen.

Zertifikat A1

Das Zertifikat A1 setzt ganz einfache Sprachkenntnisse voraus. Die Prüfung entspricht der ersten Stufe (A1) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Sie können nach Bestehen der Prüfung zum Beispiel

in Alltagssituationen kurze, ganz einfache Fragen, Anweisungen und Mitteilungen verstehen, aber auch Ansagen auf dem Anrufbeantworter, öffentliche Durchsagen sowie kurze Gespräche,

für Sie relevante Informationen aus schriftlichen Kurzmitteilungen, öffentlichen Hinweisschildern und Kleinanzeigen entnehmen,

Zahlen, Mengen, Uhrzeiten und Preise nennen und verstehen,

Formulare in Bezug auf einfache und persönliche Angaben ausfüllen,

kurze persönliche Mitteilungen schreiben,

sich im Gespräch vorstellen und einfache Fragen zu Ihrer Person beantworten,

im Alltag gebräuchliche Fragen und Bitten formulieren und darauf reagieren.

Unterrichtseinheiten
Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie – abhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen – 80 bis 150 Unterrichtseinheiten 45 Minuten

Zertifikat B1
Das Zertifikat B1 ist eine Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene.
Es bestätigt eine selbständige Verwendung der deutschen Sprache und entspricht der dritten Stufe (B1) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Durch das Bestehen der Prüfung zeigen die Teilnehmenden, dass sie

die Hauptinformationen verstehen können, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.

die meisten Situationen bewältigen können, denen man auf Reisen in deutschsprachigen Ländern begegnet.

sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessensgebiete äußern können.

über Erfahrungen und Ereignisse berichten und Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben sowie kurze Begründungen oder Erklärungen geben können.

Unterrichtseinheiten
Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie – abhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen – ۳۵۰ bis 650 Unterrichtseinheiten 45 Minuten.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.