ارزشیابی ازمون PTE توسط کامپیوتر

بدون اعمال سلیقه شخصی در نمره، در ازمون PTE شما به آنچه استحقاقش را دارید میرسید.

مورد تایید استرالیا

ازمون PTE مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا بوده و میتوانید بجای IELTS از آن استفاده نمائید.

پاسخ دهی سریع ازمون PTE

از زمان برگزاری آزمون PTE تا زمان اعلام نتایج بین ۲ تا ۵ روز زمان میبرد

زمان کوتاه آزمون PTE

طول مدت ازمون PTE با در نظر گرفتن امتحان اسپیکینگ ۳ ساعت است.